Biuro: 887 079 033, 794 111 359 Firma Transportowo-Usługowo-Handlowa Raf-Max Wioleta Kuchta ul. Saturnowska 19, 41-203 Sosnowiec
Certyfikaty Strona główna - Certyfikaty

Pozwolenia

Oto wykaz kodów odpadów które jesteśmy w stanie od Państwa odebrać:
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności o kodach:
02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa;
02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia;
02 01 99 Inne nie wymienione odpady;
02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca;
02 02 03 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa;
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków;
02 02 99 Inne nie wymienione odpady;
Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07) o kodach:
02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców;
02 03 02 Odpady konserwantów;
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne;
02 03 04 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa;
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków;
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych;
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych;
02 03 99 Inne nie wymienione odpady;
02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków;
02 04 80 Wysłodki;
02 04 99 Inne nie wymienione odpady;
Odpady z przemysłu mleczarskiego o kodach:
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania;
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków;
02 05 80 Odpadowa serwatka;
02 05 99 Inne nie wymienione odpady;
Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego:
02 06 01 Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa;
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze;
02 06 99 Inne nie wymienione odpady.
Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) o kodach:
02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców;
02 07 04 Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa;
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary.
Odpady z produkcji oraz przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury o kodach:
03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10;
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich 08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów o kodach:
08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11;
08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niz wymienione w 08 01 13;
08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15;
08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17;
08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19;
08 01 99 Inne niewymienione odpady;
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich o kodach:
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 ;
08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19;
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych o kodach:
12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów ;
12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów;
12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych ;
12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych;
12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych;
12 01 13 Odpady spawalnicze;
12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16;
12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20;
12 01 99 Inne niewymienione odpady;
Oleje hydrauliczne:
13 01 01 O. hydrauliczne zawierające PCB;
13 01 09 Mineralne oleje hydrauliczne zaw. Chlorooorganiczne związki;
13 01 10 Mineralne oleje nie zawierające związków chloroorg;
13 01 11 Syntetyczne oleje hydrauliczne;
13 01 12 Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji;
13 01 13 Inne oleje hydrauliczne;
Oleje silnikowe:
13 02 04 Mineralne oleje silnikowe, przekładnicze i smarowe zawierające związki chloroorganiczne;
13 02 05 Mineralne oleje bez związków chloroorg;
13 02 06 Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe;
13 02 07 Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji 13 02 08 inne ulegające biodegradacji;
13 02 08 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe;
13 03 01 Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające PCB;
13 03 10 Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła; 13 03 10 Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła ;
Odpady paliw ciekłych Tr o kodach:
13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy;
13 07 02* Benzyna;
13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami;
Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) o kodach:
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury;
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych;
15 01 03 Opakowania z drewna;
15 01 04 Opakowania z metali;
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe;
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe;
15 01 09 Opakowania z tekstyliów;
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 Z Tr;
Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów ( z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) o kodach:
16 01 03 Zużyte opony;
16 01 04* Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy;
16 01 06 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów;
16 01 07* Filtry olejowe;
16 01 08* Elementy zawierające rtęć;
16 01 09* Elementy zawierające PCB;
16 01 13* Płyny hamulcowe;
16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje;
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14;
16 01 17 Metale żelazne;
16 01 18 Metale nieżelazne;
16 01 19 Tworzywa sztuczne;
16 01 20 Szkło;
16 01 22 Inne nie wymienione elementy;
16 01 99 Inne nie wymienione odpady;
Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych o kodach:
16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB;
16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09;
16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest;
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12.
Partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku o kodach :
16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne;
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80;
16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne;
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80;
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia;
Baterie i akumulatory o kodach :
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe;
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych o kodach:
16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty;
16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne;
16 07 99 Inne nie wymienione odpady;
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemie z terenów zanieczyszczonych) o kodach:
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika);
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;
17 01 02 Gruz ceglany;
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;
17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne;
17 01 80 Usunięte tynki. Tapety, okleiny;
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg;
17 01 82 Inne nie wymienione odpady;
Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13) o kodach:
17 02 01 Drewno;
17 02 02 Szkło;
17 02 03 Tworzywa sztuczne;
Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali o kodach:
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz;
17 04 02 Aluminium;
17 04 03 Ołów;
17 04 04 Cynk;
17 04 05 Żelazo i stal;
17 04 06 Cyna;
17 04 07 Mieszaniny metali;
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;
Odpady z oczyszczalni nie ujęte w innych grupach, o kodach:
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze;
19 08 10 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09;
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11;
19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13;
19 08 99 Inne nie wymienione odpady;
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) o kodach:
19 08 09 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach o kodach:
19 12 01 Papier i tektura;
19 12 02 Metale żelazne;
19 12 03 Metale nieżelazne;
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma;
19 12 08 Tekstylia;
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) o kodach:
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne;
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29;
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;
20 01 39 Tworzywa sztuczne;

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z firmą RAF-MAX, dla nas nie ma trudnych pytań.